OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vstupenky na K smrti dobrý festival a záznam akce 

K smrti dobrý festival:

Objednávka vstupenky na festival je účastníkem potvrzena kliknutím na tlačítko KOUPIT. Po přijetí objednávky dostane účastník do 24 hodin do e-mailu informace potřebné k úhradě.

Účast na K smrti dobrém festivalu je závazně potvrzena až provedením platby. 

Úhrada vstupenky

Po přijetí objednávky dostane účastník do 24 hodin do e-mailu informace potřebné k úhradě. Vstupenka je splatná do 5 pracovních dnů. Pokud nebude poplatek uhrazen, je objednávka zrušena.

Storno podmínky

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Pořadatelem odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je Pořadatelem Akce poskytováno v určeném termínu.

Můžete za sebe poslat náhradníka, pokud nám o tom dáte předem vědět.

V případě, že ze strany Pořadatele dojde ke změně místa konání nebo termínu Akce nebo k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který Pořadateli poskytl svůj e-mail, o této skutečnosti vyrozuměn. Pořadatel neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, ani za to, že kupující obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním.

Dojde-li ze strany Pořadatele ke změně termínu Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu. 

V případě, že dojde ke změně termínu Akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky.

Dojde-li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo na poukaz na další nákup. Právo na vrácení vstupného nebo poukaz na další nákup může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po termínu Akce. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci ) si prodávající vyhrazuje právo na změnu programu a termínu. NENÍ MOŽNÉ VRÁCENÍ PENĚZ, ALE POUZE NÁHRADNÍ TERMÍN ČI ON-LINE VERZE FESTIVALU. 

Pořadatel si vyhrazuje právo festival zrušit či změnit datum konání z vážných organizačních, technických nebo kapacitních důvodů. V takovém případě budou účastníci informováni  e-mailem, kde jim bude nabídnut náhradní termín. 

Obsah přednášek, diskuzí ani workshopů nesmí být bez předchozího písemného souhlasu organizátora jakýmkoli způsobem nahráván.

Obchodní podmínky pro semináře cyklu K smrti dobrá cesta a další akce pořádané spolkem Ze Mě Země: 

Pokud si objednáváte seminář z cyklu K smrti dobrá cestauzavíráte smlouvu se spolkem Ze Mě Země z.s., IČO: 01633376

Pokud si na našich stránkách www.ksmrtidobryfestival.cz objednáte naše produkty, budou se naše vztahy řídit těmito podmínkami, jestliže se nedomluvíme v individuálních případech jinak.

I. Objednávka

 1. Seminář si můžete objednat prostřednictvím přihlášky na našich stránkách anebo se s vámi můžeme po vaší poptávce domluvit na přihlášení prostřednictvím e-mailu.
 2. Přijetí přihlášky vám potvrdíme na vámi vyplněný e-mail. Jakmile účast potvrdíme, máte místo jisté!
 3. Seminář můžete objednat i pro více osob. Všechny osoby musejí být seznámeny s našimi obchodními podmínkami. Jejich účastí na semináři máme za to, že s obchodními podmínkami souhlasily.
 4. Po úspěšném přihlášení vám pošleme zálohovou fakturu. Prosíme o pochopení, že pokud ji neuhradíte ve stanoveném termínu (a pokud na dokladu není termín uvedený, tak do 7 dnů od vystavení), vaše rezervace místa propadá a na seminář s vaší účastí nepočítáme.
 5. Pokud se rozhodnete svou účast na semináři zrušit, napište nám na e-mail slavice@zemezeme.eu nebo zavolejte na číslo +420 731 600 301.
 6. Storno poplatky za zrušení účasti na semináři jsou následující:
 • do 1 měsíce před konáním akce vám vrátíme 100% ceny;
 • méně než 1 měsíc až týden před konáním akce vám vrátíme 50% ceny;
 • 7 a méně dní před konáním akce je storno poplatek ve výši 100 % ceny, tedy vrácena nebude žádná částka.
 • nemáte nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých na vaší straně, které vám zabraňují v řádné účasti na semináři (např. změna vašich časových možností, za kterých jste se přihlásil/a k účasti,  či změna dalších okolností), můžete však za sebe poslat náhradníka, pokud nám o tom dopředu dáte vědět.

7.  V případě zrušení účasti vám vrátíme cenu semináře sníženou o příslušný storno poplatek do 14 kalendářních dní od potvrzení, že jsme přijali informaci o zrušení. Nezapomeňte nám napsat také číslo účtu, na který máme částku poslat.

8. V případě, že jste se registroval/a na celý cyklus seminářů K smrti dobrá cesta za zvýhodněnou cenu, máte v rámci termínů možnost přesunout si jeden seminář do dalšího cyklu. (nemoc, úraz, rodinné důvody). V tom případě neplatíte storno poplatek, ze zálohy si strhneme 1200Kč organizační poplatek. V případě zrušení účasti méně než 5 dní předem je storno poplatek 3500Kč. Pokud přesouváte více než 1 seminář, platí výše uvedené storno podmínky v plném rozsahu. 

9. Ve výjimečných případech můžeme změnit termín nebo místo konání semináře. Pokud k tomu dojde, kontaktujeme vás na e-mail.

10. Veškeré materiály, které na akci nebo během programu obdržíte, jsou určené k osobnímu studiu a použití. Pokud byste materiály používali jinak, došlo by k porušení našich autorských práv.

11. V případě, že svým jednáním ohrozíte majetek nebo zdraví ostatních účastníků/účastnic kurzu, lektorů/lektorek či školitelky nebo budete významně narušovat průběh kurzu, má organizátor semináře právo od smlouvy uzavřené s vámi bez dalšího odstoupit. Právě uvedené však nemá vliv na vaši případnou povinnost k náhradě újmy vzniklé takovým protiprávním jednáním.

12. Organizátor má právo odstoupit bez dalšího od smlouvy také v případě, že by bylo vaše chování v průběhu semináře hrubé a v příkrém rozporu se slušností a pravidly občanského soužití, tj. dopustíte -li se  vážných mravních poklesů v průběhu semináře či trestné činnosti. Uvedené nemá žádný vliv na vaši případnou povinnost k náhradě újmy vzniklé takovým protiprávním jednáním.

II. Platební podmínky

 1. Naše semináře jsou splatné dopředu. Bez uhrazení vám účast na akci (školení, webináři) neumožníme, pokud se písemně nedomluvíme jinak.
 2. Pokud vystavíme zálohovou fakturu a ta není uhrazena ve splatnosti, nemáme povinnost vám službu nebo produkt poskytnout a místo rezervovat.
 3. Pokud budete platit převodem, prosíme vás o uhrazení společně s uvedením variabilního symbolu. Pokud na něj zapomenete, nejsme schopni platbu přiřadit, a tak školení/kurz nepovažujeme za zaplacený, dokud se nepodaří platbu spárovat.
 4. Daňový doklad vám zašleme v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou nám uvedete.

III. Autorská a osobnostní práva

 1. Materiály, které od nás obdržíte, smíte použít pro vlastní rozvojové účely. Poprosíme vás ale o pochopení, že se jedná o naše autorské dílo, které je určeno pouze Vám a proto vás prosíme o další nešíření.
 2. Školení nebo semináře se z důvodu ochrany osobnosti nesmí nahrávat nebo jinak zachytit bez našeho výslovného souhlasu (a případně souhlasu ostatních účastníků), a to ani pro osobní užití.
 3. Na akcích můžeme fotit pro promo na sociálních sítích a našem webu. Pokud na akci nechcete být foceni, napište nám nebo kontaktujte na místě organizátora nebo fotografa. 

IV. Závěrem

Naše vztahy se řídí českým právem.

V Ostravě dne 20. 12. 2022