Převzetí vlastní odpovědnosti


Příloha Přihlášky na 4denní Ceremonii s Alexandrou Derwen - Milá Smrti, čemu mě učíš?

  • Účastník se zúčastňuje dobrovolně a na vlastní odpovědnost.
  • Účastník po celou dobu trvání Ceremonie nese za sebe a za to, co dělá, plnou zodpovědnost.
  • Je-li účastník v psychoterapeutické či psychiatrické léčbě či v minulosti byl, zavazuje se před přihlášením o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat facilitátorku Janu Slavici (+420 731 600 301) a spolu s ní rozhodnout o své účasti.
  • Má-li účastník jakékoli zdravotní potíže, ať už s medikací, či bez, zavazuje se před přihlášením o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat facilitátorku Janu Slavici (+420 731 600 301) spolu s ní rozhodnout o své účasti.
  • Účastník si je vědom, že v průběhu Ceremonie může být vystaven fyzickému, citovému a psychickému zatížení. Bere na vědomí, že Ceremonie není lékařskou či psychoterapeutickou péčí. Ceremonie je formou osobního rozvoje a psychické a fyzické regenerace. Pokyny lektorky jsou pro účastníky pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení.
  • Účastník prohlašuje, že není v současnosti pod vlivem žádných psychotropních,omamných a jiných návykových látek či alkoholických produktů, netrpí žádnou fyzickou nebo duševní poruchou, neužívá psychofarmaka, která by mohla mít negativní dopad, ať přímé či nepřímé účinky, na průběh Ceremonie.
  • Pořadatel je na základě vlastního uvážení oprávněn ukončit účast jakékoliv účastníka na Ceremonii. V takovém případě bude platba za Ceremonii navrácena. Rozhodne-li se účastník v průběhu Cyklu přerušit svoji účast z jakéhokoliv důvodu, platba se nevrací.
  • „Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopna/schopen za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Dále prohlašuji, že jsem plně způsobilá/ý k právním úkonům a že mi není známa jakákoliv skutečnost, která by mi bránila učinit výše uvedené prohlášení.
  • Tímto prohlašuji, že jsem výše uvedené podmínky své účasti četla/četl a souhlasím s nimi a souhlas stvrzuji svým podpisem."

Tuto přílohu přihlášky podepisujete z důvodu ochrany pořadatele před zažalováním z újmy na zdraví fyzickém nebo psychickém.

Charakter aktivit : tanec, rituály a další techniky seberozvoje mohou být nejen fyzicky, ale i psychicky a emočně náročné. Energetická změna může být významná a to jak k lepšímu, tak přechodně k horšímu, stejně jako může nastat přechodné zhoršení Vašich případných fyzických potíží.

UPOZORNĚNÍ: bez této Vámi podepsané přílohy přihlášky není vstup na Ceremonii možný.

Děkujeme za pochopení.