Převzetí vlastní odpovědnosti


Příloha Přihlášky na cyklus seminářů K smrti dobrá cesta 2024.

  • Účastník se zúčastňuje dobrovolně a na vlastní odpovědnost.
  • Účastník po celou dobu trvání seminářů nese za sebe a za to, co dělá, plnou zodpovědnost.
  • Upozorňujeme, že semináře K smrti dobrá cesta nejsou vhodné pro ty, kterým v posledním roce zemřel někdo blízký. Pokud přesto cítíte volání se účastnit, kontaktujte prosím lektorku Janu Slavici (+420 731 600 301) pro individuální rozhovor a možnost spolu s ní rozhodnout o své účasti.
  • Je-li účastník v psychoterapeutické či psychiatrické léčbě či v minulosti byl, zavazuje se před přihlášením o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat lektorku Janu Slavici (+420 731 600 301) a spolu s ní rozhodnout o své účasti.
  • Má-li účastník jakékoli zdravotní potíže, ať už s medikací, či bez, zavazuje se před přihlášením o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat lektorku Janu Slavici (+420 731 600 301) spolu s ní rozhodnout o své účasti.
  • Účastník si je vědom, že v průběhu seminářů může být vystaven fyzickému, citovému a psychickému zatížení. Bere na vědomí, že semináře nejsou lékařskou či psychoterapeutickou péčí ani svépomocnou skupinou pro pozůstalé, Semináře K smrti dobrá cesta jsou prožitkově-vzdělávací  formou osobního rozvoje a rozvíjejí účastníka v kompetencích pro profesi Duly pro umírající. Pokyny lektorek jsou pro účastníky pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení.
  • Účastník prohlašuje, že není v současnosti pod vlivem žádných psychotropních, omamných a jiných návykových látek či alkoholických produktů, netrpí žádnou fyzickou nebo duševní poruchou, neužívá psychofarmaka, která by mohla mít negativní dopad, ať přímé či nepřímé účinky, na průběh seminářů.
  • Pořadatel je na základě vlastního uvážení oprávněn ukončit účast jakékoliv účastníka na cyklu seminářů K smrti dobrá cesta. V takovém případě bude platba navrácena. Rozhodne-li se účastník v průběhu K smrti dobré cesty přerušit svoji účast z jakéhokoliv důvodu, platba se nevrací.
  • „Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopna/schopen za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Dále prohlašuji, že jsem plně způsobilá/ý k právním úkonům a že mi není známa jakákoliv skutečnost, která by mi bránila učinit výše uvedené prohlášení.
  • Tímto prohlašuji, že jsem výše uvedené podmínky své účasti četla/četl a souhlasím s nimi a souhlas stvrzuji svým podpisem."

Tuto přílohu přihlášky podepisujete z důvodu ochrany pořadatele před zažalováním z újmy na zdraví fyzickém nebo psychickém.

Charakter aktivit : Vzdělávání probíhá kruhovou formou, sdílením zkušeností, příběhů a sebe-zkušenostních cvičení. V průběhu seminářů používáme tanec, rituály, dechovou praxi, meditaci, hlubinnou imaginaci a další techniky seberozvoje. Tyto techniky mohou být nejen fyzicky, ale i psychicky a emočně náročné.

UPOZORNĚNÍ: bez této Vámi podepsané přílohy přihlášky není vstup na cyklus seminářů K smrti dobré cesty možný.

Děkujeme za pochopení.